Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever en Epoxy and Wood tot stand te komen overeenkomst.

De werkzaamheden worden niet uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van BW 7:400 en verder.

De overeenkomst wordt gesloten door beide partijen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Een offerte van Epoxy and Wood is vrijblijvend en één maand geldig

De overeenkomst tussen opdrachtgever en Epoxy and Wood komt tot stand op het moment dat de offerte/orderformulier van Epoxy and Wood nu schriftelijk wordt aanvaard dan wel dat de werkzaamheden van Epoxy and Wood aanvangen.

Indien opdrachtgever de opdracht aan Epoxy and Wood heeft verleend om deze door Epoxy and Wood te laten uitvoeren, is Epoxy and Wood gerechtigd een andere persoon de opdracht te laten uitvoeren. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing.

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of inhoud van de opdracht van opdrachtgever voortvloeit dat deze onbepaalde tijd is aangegaan.

Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Waar gesproken wordt over schriftelijke communicatie kan dat ook via e-mail plaats vinden.

Artikel 2: De uitvoering van de werkzaamheden

Algemeen

Epoxy and Wood zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren zoals vastgelegd in de met opdrachtgever overeengekomen afspraken. Opdrachtgever is gerechtigd om instructies te geven over de werkzaamheden, maar dit laat onverlet dat Epoxy and Wood vrij is om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.

Epoxy and Wood is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Epoxy and Wood de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten tot opdrachtgever de werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan niet wegens termijnoverschrijding door opdrachtgever worden ontbonden. Epoxy and Wood is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.

Epoxy and Wood behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten die zij gebruikt (heeft) dan wel ontwikkelt of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 3: Ontwerpen en bouwen van een meubelstuk

Epoxy and Wood heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen. Epoxy and Wood zal zo mogelijk rekening houden met de wensen die de opdrachtgever vraagt.

Tijdens het proces van het maken van een tafel of meubelstuk zullen er (indien afgesproken) foto’s naar de opdrachtgever verzonden worden. Het is dan aan de opdrachtgever om te bepalen of er nog veranderingen gedaan zullen moeten worden bij een meubelstuk wat door de opdrachtgever wordt ontworpen.

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee werkdagen na afronding van de opdracht en oplevering van het meubelstuk, schriftelijk Epoxy and Wood te worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Epoxy and Wood zal het meubelstuk opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik en naar wens is. Opdrachtgever dient tijdens het proces (na verzending foto’s) het opleveren goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever nadien nog wijzigingen of toevoegingen wenst kan dit als meerwerk dat tegen uurtarief in rekening wordt gebracht + verzendkosten of sluiten partijen daarover een aparte overeenkomst, bij sommige ontwerpen is het niet mogelijk om nog wijzigingen of toevoegingen te doen. Wanneer er geen foto’s verzonden hoeven te worden naar de opdrachtgever, zal het meubelstuk opgeleverd worden wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik en naar wens is.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Epoxy and Wood, blijft opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door Epoxy and Wood gegeven adviezen baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie daarvan.

Uitvoering van de overeenkomst vraagt de volgende medewerking van opdrachtgever:

Opdrachtgever geeft gemaakte keuzes en specificaties tijdig door aan Epoxy and Wood

Wanneer er afgesproken is om foto’s te zenden tijdens het proces: Opdrachtgever keurt het meubelstuk na zenden foto’s goed of af.

Artikel 5: Prijs en betaling

Prijzen voor een meubelstuk worden overeengekomen in offerte of worden mondeling of telefonisch, via mail of Whatsapp besproken en zijn derhalve bepaald. Indien echter het project langer duurt dan overeengekomen en dit niet te wijten is aan Epoxy and Wood kunnen prijzen tussentijds worden aangepast.

Epoxy and Wood factureert een deel van het bedrag van de offerte voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht. (Omdat elk meubelstuk naar wens van de opdrachtgever wordt gemaakt). Epoxy and Wood factureert het overige gedeelte van het bedrag wanneer het product opgeleverd wordt aan de opdrachtgever.

Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen de aangegeven datum te zijn voldaan. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft betaald, is Epoxy and Wood gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van Epoxy and Wood, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.

Indien opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan zijn (betalings)verplichtingen is Epoxy and Wood gerechtigd om de afwerking van producten stil te leggen.

Alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die Epoxy and Wood maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 40.

Artikel 6: Tussentijdse beëindiging van de opdracht

In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht om alle kosten en schade aan de zijde van Epoxy and Wood te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval de in verband met de overeenkomst en de (toekomstige) werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen en bezettingsverlies.

In geval van vooruitbetaling zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geen terugbetaling plaatsvinden van reeds betaalde bedragen.

In geval van overmacht, waaronder ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, is Epoxy and Wood gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Epoxy and Wood is daarbij gerechtigd haar werkzaamheden over te dragen aan een door haar aangewezen vervangend professional. Epoxy and Wood zal hierover melding doen aan opdrachtgever.

Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.

De overeenkomst eindigt van rechtswege in geval van overlijden van een der partijen, tenzij anders overeengekomen.

Epoxy and Wood behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van facturen voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van opdrachtgever van facturen van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring

Epoxy and Wood is slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont dat opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout Epoxy and Wood.

Doordat wij met natuurproducten werken is het mogelijk dat het hout van uw meubelstuk gaat werken, hiervoor is Epoxy and Wood niet verantwoordelijk. Epoxy and Wood is niet verantwoordelijk voor de beschadiging (krassen, deuken, vlekken, verkleuring etc). van het meubelstuk na verlaten van onze werkplaats.

De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan de helft het aan Epoxy and Wood verschuldigde bedrag door beide partijen overeengekomen in offerte.

Voorts geldt dat indien de opdracht is onderverdeeld in delen, de aansprakelijkheid van Epoxy and Wood beperkt is tot de helft van het bedrag dat verschuldigd is voor dat deel waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Epoxy and Wood is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Epoxy and Wood voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.

Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Epoxy and Wood geen enkele verplichting tot schadevergoeding.

Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één maand na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Epoxy and Wood zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Epoxy and Wood is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden tenzij zij onder verantwoordelijkheid van Epoxy and Wood werken.

Artikel 8: Privacy bepalingen

Uw persoonsgegevens worden door Epoxy and Wood slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een offerte en een bestelling. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Epoxy and Wood verstrekt informatie als naam, adres, e-mail, adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 9: Overige bepalingen

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien Epoxy and Wood op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht voor opdrachtgever in toekomstige overeenkomsten. In volgende overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.